DETA ELIS – Βιοσυντονισμός – Επιτυχημένα Αποτελέσματα 7 Κλινικών μελετών που διεξήχθησαν σε Δημόσια Νοσοκομεία της Ρωσίας, με τις φορητές συσκευές βιοσυντονισμού Deta Ap 20 και Deta Ritm 13 – Κλινικές Αποδείξεις (Μυκητιάσεις, Πέτρες στα νεφρά, Προστατίτιδα, Χρόνια Κολίτιδα, HPV, Βρογχικό Άσθμα κ.α.)

Τεκμηρίωση/Κλινικές Μέλέτες

Έρευ­να της Ια­τρι­κής Ακα­δη­μί­ας της πόλης Άστρα­χαν (Ρωσία) με θέμα: Εμπει­ρία χρή­σης των συ­σκευών Deta-Ap και Deta Ritm με θε­ρα­πευ­τι­κό σκοπό

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της έρευ­νας

Η έρευ­να διε­νερ­γή­θη­κε υπό την επί­βλε­ψη του Ια­τρού και Λέ­κτο­ρα της Ακα­δη­μί­ας Α.Α. Πάνοβ, ο οποί­ος και την υπο­γρά­φει. Εξε­τά­στη­καν 33 ασθε­νείς με διά­φο­ρες πα­θο­λο­γί­ες, 23 εκ των οποί­ων παι­διά από 2-17 ετών και 10 ενή­λι­κες από 30 έως 59 ετών. Συ­γκε­κρι­μέ­να οι ασθε­νείς έπα­σχαν από τα κά­τω­θι:

  • Λοί­μω­ξη του ανώ­τε­ρου ανα­πνευ­στι­κού: 4 ασθε­νείς
  • Έρ­πη­τα: 7 ασθε­νείς
  • Χρό­νιο έρ­πη­τα: 7 ασθε­νείς
  • Tinea pedis (γνω­στό και ως athlete’s foot): 1 ασθε­νής
  • Ρι­νο­φα­ρυγ­γί­τι­δα από τον μύ­κη­τα Candida: 2 ασθε­νείς
  • Οστε­χόν­δρω­ση του αυ­χε­νι­κού και θω­ρα­κι­κού τμή­μα­τος της σπον­δυ­λι­κής στή­λης: 4 ασθε­νείς
  • Γα­στρο­δω­δε­κα­δα­κτυ­λί­τι­δα (Gastroduodenitis): 5 ασθε­νείς
  • Δυ­στο­νία: 2 ασθε­νείς
  • Σακ­χα­ρώ­δη δια­βή­τη Α τύπου: 1 ασθε­νείς

Το συ­μπέ­ρα­σμα που εξή­χθη ήταν ότι η συν­δυα­σμέ­νη θε­ρα­πεία με τις συ­σκευ­ές Deta Ritm 13 και Deta Ap 20 βελ­τί­ω­σε την κα­τά­στα­ση των ασθε­νών σε πο­σο­στό 75,8% των πε­ρι­πτώ­σε­ων μετά από 2-3 ημέ­ρες θε­ρα­πεί­ας. Η γε­νι­κό­τε­ρη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πεί­ας ανήλ­θε σε πο­σο­στό 97%. Οι ασθε­νείς ανέ­χθη­καν τη θε­ρα­πεία χωρίς να πα­ρα­πο­νε­θούν για ενο­χλή­σεις, δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­καν πα­ρε­νέρ­γειες, δεν απαι­τή­θη­καν ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες θε­ρα­πεί­ας, η οποία μπο­ρεί να γίνει και με τη χρήση των συ­σκευών στο σπίτι.

deta elis viosintonismos

Έρευ­να της Ια­τρι­κής Ακα­δη­μί­ας της πόλης Νίζνι Νό­βγκο­ροντ (Ρωσία) με θέμα: Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πεί­ας με συ­σκευ­ές Deta-Ap στη γυ­ναι­κο­λο­γία

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της έρευ­νας

Η έρευ­να διε­νερ­γή­θη­κε υπό την επί­βλε­ψη του Ια­τρού – Κα­θη­γη­τή Β.Ε. Σάχοβ, ο οποί­ος και την υπο­γρά­φει την 04/09/2009.

Συμ­με­τεί­χαν 100 γυ­ναί­κες στην ανα­πα­ρα­γω­γι­κή ηλι­κία των 18 έως 42 ετών, οι οποί­ες έπα­σχαν από φλεγ­μο­νώ­δεις πα­θή­σεις της πυ­έ­λου που σχε­τί­ζο­νται με τα χλα­μύ­δια, μυ­κο­πλά­σμα­τα, ου­ρε­ό­πλα­σμα, λοι­μώ­ξεις από κυτ­τα­ρο­με­γα­λο­ϊό, έρ­πη­τα και hpv λοι­μώ­ξεις και χω­ρί­στη­καν σε τρείς ομά­δες. Η πρώτη ομάδα συν­δύ­α­σε τη λήψη φαρ­μα­κευ­τι­κής αγω­γής με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της συ­σκευ­ής Deta Ap 20, η δεύ­τε­ρη ομάδα έκανε χρήση μόνο της συ­σκευ­ής Deta Ap 20 και η τρίτη ομάδα ακο­λού­θη­σε μόνο φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.

Απο­δεί­χθη­κε η υψηλή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της συ­σκευ­ής Deta Ap 20 τόσο σε συν­δυα­σμό με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή στην πρώτη ομάδα (87%-92%), όσο και ως μο­νο­θε­ρα­πεία (85%) στην δεύ­τε­ρη ομάδα.

Αντί­θε­τα η φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή αντι­μι­κρο­βια­κής και αντι­ι­ι­κής θε­ρα­πεί­ας μόνη δεν έφερε τα επι­θυ­μη­τά απο­τε­λέ­σμα­τα στις ασθε­νείς της τρί­της ομά­δας (60-65%).

Δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­καν πα­ρε­νέρ­γειες από τη χρήση της συ­σκευ­ής Deta-Ap.


Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην τεχνολογία του βιοσυντονισμού και στις ατομικές ασύρματες φορητές συσκευές βιοσυντονισμού της εταιρίας Deta Elis ή για να κλείσετε ένα ραντεβού για να κάνετε μία ανάλυση βιοσυντονισμού πατήστε ΕΔΩ


 

Έρευ­να της Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής Νο2 της πόλης Ουφά (Ρωσία) για τις συ­σκευ­ές Deta-Ritm και Deta-Ap στη θε­ρα­πεία των παι­διών και των εφή­βων με το σύν­δρο­μο της οστε­ρο­πό­ρω­σης και οστε­ο­πε­νί­ας και χρό­νιες ασθέ­νειες του πε­πτι­κού συ­στή­μα­τος

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της έρευ­νας

Η έρευ­να διε­νερ­γή­θη­κε υπό την επί­βλε­ψη του Αρ­χί­α­τρου Α.Σ. Γιαν­μπερ­ντίν, ο οποί­ος και την συ­νυ­πο­γρά­φει με τον Κα­θη­γη­τή του Τμή­μα­τος Παι­δια­τρι­κής του Κρα­τι­κού Ια­τρι­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Δη­μο­κρα­τί­ας του Μπα­σκορ­το­στάν (προ­σαρ­τη­μέ­νης από τη Ρω­σι­κή Ομο­σπον­δία) Ν.Α. Ντρου­ζί­νιν.

Τέ­θη­καν υπό πα­ρα­κο­λού­θη­ση 63 παι­διά ηλι­κί­ας από 12 έως 15 ετών (43 κο­ρί­τσια και 20 αγό­ρια). Όλα τα παι­διά εξε­τά­στη­καν στην κλι­νι­κή και η διά­γνω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κα­τό­πιν συ­γκε­κρι­μέ­νων εξε­τά­σε­ων, οι οποί­ες ανα­φέ­ρο­νται λε­πτο­με­ρώς στο πρω­τό­τυ­πο ρω­σι­κό κεί­με­νο της έρευ­νας.

Τα παι­διά χω­ρί­στη­καν σε δύο ομά­δες. Αφε­νός τα παι­διά της πρώ­της ομά­δας ακο­λού­θη­σαν θε­ρα­πεία για τη διόρ­θω­ση των δια­τα­ρα­χών του με­τα­βο­λι­σμού του ασβε­στί­ου με τη χο­ρή­γη­ση του φαρ­μά­κου Calcemin και αφε­τέ­ρου τα παι­διά της δεύ­τε­ρης ομά­δας ακο­λού­θη­σαν θε­ρα­πεία για τις δια­τα­ρα­χές του με­τα­βο­λι­σμού του ασβε­στί­ου με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση των ια­τρι­κών συ­σκευών Deta-Ritm και Deta-Ap, για δέκα ημέ­ρες κα­θη­με­ρι­νά.

Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πεί­ας των παι­διών σε πο­σο­στά %

Κρι­τή­ρια απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας Ομάδα χρή­σης συ­σκευ­ής Deta-Ritm & Ap
Ομάδα με κα­τα­νά­λω­ση Calcimin
Πόνοι, όρεξη, δυ­σπε­ψία 93,2% 82,6%
Φλεγ­μο­νή, τα­χύ­τη­τα δρά­σης 87,7% 72,1%
Πυ­κνο­με­τρι­κή με­λέ­τη (BMD) z-test 91,6% 78,3%

Προ­κύ­πτει εκ των ανω­τέ­ρω ότι τα παι­διά που ακο­λού­θη­σαν τη θε­ρα­πεία με τις συ­σκευ­ές Deta Ritm 13 και Deta Ap 20 έφε­ραν κα­λύ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα από όσα έλα­βαν φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες πα­ρα­κα­λού­με ανα­τρέξ­τε στο κεί­με­νο της έρευ­νας στη ρω­σι­κή γλώσ­σα.

 

Έρευ­να της Δη­μό­σιας Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής της πόλης Σα­λα­βάτ (Ρωσία) σχε­τι­κά με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των συ­σκευών Deta-Ritm και Deta-Ap στη θε­ρα­πεία εντε­ρι­κών λοι­μώ­ξε­ων σε παι­διά.

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της έρευ­νας

Η έρευ­να διε­νερ­γή­θη­κε υπό την επί­βλε­ψη του Αρ­χί­α­τρου Τ.Ν. Για­τσέν­κο, ο οποί­ος και την συ­νυ­πο­γρά­φει με την παι­δί­α­τρο Σ.Ι. Φα­κού­λινζ.

Η έρευ­να δι­ήρ­κε­σε έξι μήνες και ει­δι­κό­τε­ρα από τον Οκτώ­βριο του έτους 2009 έως και το Μάρ­τιο του έτους 2010. Συμ­με­τεί­χαν 48 παι­διά από 5 έως 14 ετών τα οποία έπα­σχαν άλλα από εντε­ρο­βί­ω­ση, άλλα από ασκα­ρί­α­ση και άλλα από γιαρ­δί­α­ση (εντε­ρι­κές λοι­μώ­ξεις). Τα παι­διά χω­ρί­στη­καν σε τρεις ομά­δες. Η πρώτη ομάδα ακο­λού­θη­σε φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή, η δεύ­τε­ρη ακο­λού­θη­σε μο­νο­θε­ρα­πεία με τις συ­σκευ­ές Deta Αp 20 και Deta Ritm 13 και η τρίτη ομάδα συν­δύ­α­σε και τις δύο με­θό­δους.

Η θε­ρα­πεία που ακο­λου­θή­θη­κε στην πρώτη ομάδα είχε απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα 48%, στη δεύ­τε­ρη 86% και στην τρίτη 94%.

Πα­ρα­τη­ρή­θη­κε ως εκ τού­του πολύ υψηλή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πεί­ας με συν­δυα­σμό της χρή­σης των συ­σκευών Deta ταυ­τό­χρο­να με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή στην παι­δια­τρι­κή πρα­κτι­κή. Επι­ση­μάν­θη­κε η πλή­ρης απου­σία πα­ρε­νερ­γειών στην πε­ρί­πτω­ση της μο­νο­θε­ρα­πεί­ας με τις συ­σκε­υ­ές Deta και η ευ­κο­λία στη χρήση των συ­σκευών. Προ­τά­θη­κε ευ­ρεία χρήση στην ια­τρ­κή πρα­κτι­κή των συ­σκευών Deta-Ap 20 και Deta-Ritm 13 ως μο­νο­θε­ρα­πεία ή σε συν­δυα­σμό με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή.

 

Έρευ­να του αν­δρο­λό­γου – ου­ρο­λό­γου Β.Η. Τσερ­νίχ από 02/03/2001, κα­τοί­κου Βο­ρό­νες (Ρωσία), για την εφαρ­μο­γή των συ­σκευών Deta στη διά­γνω­ση και θε­ρα­πεία προ­βλη­μά­των του ου­ρο­ποιο­γεν­νη­τι­κού συ­στή­μα­τος στους άν­δρες

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της έρευ­νας

Πα­ρα­κο­λου­θή­θη­καν πε­ρισ­σό­τε­ροι από 2000 ασθε­νείς με χρό­νια προ­στα­τί­τι­δα, αδέ­νω­μα του προ­στά­τη, χρό­νια κυ­στί­τι­δα, πυ­ε­λο­νε­φρί­τι­δα, νε­φρί­τι­δα, σπει­ρα­μα­το­νε­φρί­τι­δα, πέτρα στα νεφρά και σε­ξουα­λι­κή δυ­σλει­τουρ­γία. Στους ασθε­νείς έγι­ναν 3.780 δια­γνώ­σεις συ­νο­λι­κά με ηλε­κτρο­δια­γνω­στι­κό εξο­πλι­σμό Deta και ακο­λού­θη­σε θε­ρα­πεία με βιο­συ­ντο­νι­σμό με ια­τρι­κές συ­σκευ­ές Deta σε 1500 από αυ­τούς.

Στις πε­ρι­πτώ­σεις της χρό­νιας προ­στα­τί­τι­δας, η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της συν­δυα­σμέ­νης θε­ρα­πεί­ας με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή και χρήση 15 έως 20 φορές των ια­τρι­κών συ­σκευών Deta ανήλ­θε σε πο­σο­στό 90%.

Σε 200 ασθε­νείς με αδέ­νω­μα του προ­στά­τη, ύστε­ρα από τρεις δε­κα­ή­με­ρες χρή­σεις των συ­σκευών Deta σε συν­δυα­σμό με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή, ομα­λο­ποι­ή­θη­κε η λει­τουρ­γία του ου­ρο­ποι­η­τι­κού συ­στή­μα­τος και μειώ­θη­κε ση­μα­ντι­κά το μέ­γε­θος του προ­στά­τη.

Στις πε­ρι­πτώ­σεις σκλή­ρυν­σης του προ­στα­τι­κού αδένα ομα­λο­ποι­ή­θη­κε η λει­τουρ­γία του προ­στά­τη και επι­βε­βαιώ­θη­κε υπε­ρη­χο­γρα­φι­κά.

Σε 500 ασθε­νείς με φλεγ­μο­νώ­δεις πα­θή­σεις των νε­φρών, 10 εφαρ­μο­γές ήταν αρ­κε­τές για να μειω­θεί η φλεγ­μο­νώ­δης δια­δι­κα­σία.

Σε 30 ασθε­νείς με πέτρα στα νεφρά, οι πέ­τρες στα νεφρά δια­λύ­θη­καν, στους 15 ύστε­ρα από έως 15 χρή­σεις των συ­σκευών Deta, ενώ σε άλ­λους χρειά­στη­καν πε­ρισ­σό­τε­ρες.

Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά η χρήση των ια­τρι­κών συ­σκευών Deta μεί­ω­σε το χρόνο της διά­γνω­σης σε 30 λεπτά και επέ­τρε­ψε την άμεση έναρ­ξη της θε­ρα­πεί­ας με άρι­στα απο­τε­λέ­σμα­τα σε πολύ σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα και όλα αυτά σε συν­θή­κες εξω­τε­ρι­κού ια­τρεί­ου.

 


Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην τεχνολογία του βιοσυντονισμού και στις ατομικές ασύρματες φορητές συσκευές βιοσυντονισμού της εταιρίας Deta Elis ή για να κλείσετε ένα ραντεβού για να κάνετε μία ανάλυση βιοσυντονισμού πατήστε ΕΔΩ


 

Ανα­φο­ρά του Κε­ντρι­κού Στρα­τιω­τι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου της Μό­σχας σχε­τι­κά με την χρήση των συ­σκευών Deta στην ια­τρι­κή πρα­κτι­κή

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της ανα­φο­ράς

Την ανα­φο­ρά από 17/11/1995 υπο­γρά­φει ο Αρ­χί­α­τρος του Κε­ντρι­κού Στρα­τιω­τι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου της Μό­σχας Α.Φ. Βεϊ­τσούκ και συν­πο­γρά­φει ο ια­τρός πα­θο­λό­γος Ε.Ε. Βολ­κόφ.

Πα­ρα­κο­λου­θή­θη­καν 20 ασθε­νείς ηλι­κί­ας 40 έως 60 ετών με ασθέ­νειες του πε­ρι­φε­ρεια­κού νευ­ρι­κού συ­στή­μα­τος (ρι­ζί­τι­δα: φλεγ­μο­νή της ρίζας του νω­τιαί­ου νεύ­ρου), υπέρ­τα­ση πρώ­του και δεύ­τε­ρου στα­δί­ου, δια­τα­ρα­χές ύπνου και αγ­γειο­κι­νη­τι­κή ρι­νί­τι­δα.

Σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις η ομα­λο­ποί­η­ση επήλ­θε ύστε­ρα ακόμη και από την πρώτη χρήση των συ­σκευών Deta. Στο 80% των πε­ρι­πτώ­σε­ων πα­ρα­τη­ρή­θη­κε με­γά­λη δυ­να­μι­κή στη βελ­τί­ω­ση της κα­τά­στα­σης των ασθε­νών. Στο 70% των πε­ρι­πτώ­σε­ων δια­πι­στώ­θη­κε στα­θε­ρή εξο­μά­λυν­ση της αρ­τη­ρια­κής πί­ε­σης. Αξιο­ση­μεί­ω­τη ήταν επί­σης η μεί­ω­ση και πλή­ρης εξα­φά­νι­ση των πόνων δια­φο­ρε­τι­κής προ­έ­λευ­σης. Στο 30% των πε­ρι­πτώ­σε­ων εξα­λεί­φθη­καν στα συμ­πτώ­μα­τα αϋ­πνί­ας. Δεν δια­γνώ­στη­καν ή ανα­φέρ­θη­καν πα­ρε­νέρ­γειες. Εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος προ­τεί­νε­ται ανε­πι­φύ­λα­κτα τη χρήση των ια­τρι­κών συ­σκευών Deta στην ια­τρι­κή πρα­κτι­κή.

 

Έρευ­να της Δη­μό­σιας Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής Νο 1 της πόλης Βο­ρό­νες (Ρωσία) σχε­τι­κά με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των συ­σκευών Deta-Ap και Deta-Ritm σε 341 παι­διά με διά­φο­ρες ασθέ­νειες .

Πε­ρι­λη­πτι­κή επι­σκό­πη­ση της ανα­φο­ράς

Η έρευ­να διε­νερ­γή­θη­κε από το Μάρ­τιο 2003 έως τον Απρί­λιο του­2005 υπό την επί­βλε­ψη της υπο­διευ­θύ­ντριας – παι­διά­τρου Τ.Β. Γκο­λοπ­κό­βα και της παι­διά­τρου Α.Δ. Ντει­νέ­κα, οι οποί­ες και συ­νυ­πο­γρά­φουν το πό­ρι­σμά της.

Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των συ­σκευών Deta βε­βαιώ­θη­κε κα­τό­πιν διε­νερ­γη­θει­σών δια­γνω­στι­κών εξε­τά­σε­ων, των υπο­κει­με­νι­κών αι­σθή­σε­ων των ασθε­νών και της εξέ­τα­σης των ια­τρών πριν και μετά τη θε­ρα­πεία.

Σε θε­ρα­πεία με τις συ­σκευ­ές Deta υπο­βλή­θη­καν 341 ασθε­νείς ηλι­κί­ας από 7 έως 15 ετών.

Η πρώτη ομάδα, απο­τε­λού­με­νη από 166 ασθε­νείς, αντι­με­τώ­πι­ζε προ­βλή­μα­τα με την όραση (μυω­πία, πρε­σβυω­πία και αστιγ­μα­τι­σμό). Οι 18 ασθε­νείς της δεύ­τε­ρης ομά­δας τα­λαι­πω­ρού­νταν από πα­θο­λο­γί­ες του γα­στρε­ντε­ρο­λο­γι­κού συ­στή­μα­τος ( χρό­νια γα­στρο­δω­δε­κα­δα­κτυ­λί­τι­δα, χρό­νια κο­λί­τι­δα, δυ­σκι­νη­σία της χολής). Από πα­θο­λο­γί­ες του αυ­τό­νο­μου νευ­ρι­κού συ­στή­μα­τος (ANS) έπα­σχαν οι 130 ασθε­νείς της τρί­της ομά­δας. Τα 18 παι­διά της τέ­ταρ­της ομά­δας υπέ­φε­ραν από πα­θο­λο­γί­ες του μυο­σκε­λε­τι­κού συ­στή­μα­τος (οστε­ο­χόν­δρω­ση σπον­δυ­λι­κή στή­λης και σκο­λί­ω­ση). Τέλος, στην πέμ­πτη ομάδα κα­τα­τά­χθη­καν 9 ασθε­νείς με πα­θο­λο­γί­ες του ανα­πνευ­στι­κού συ­στή­μα­τος (βρογ­χι­κό άσθμα, βρογ­χί­τι­δα).

Με τη χρήση των συ­σκευών Deta χει­ρο­τέ­ρευ­ση της κα­τά­στα­σης δεν πα­ρα­τη­ρή­θη­κε σε κα­νέ­να ασθε­νή, αντί­θε­τα βελ­τιώ­θη­κε μετά από τη δεύ­τε­ρη – τέ­ταρ­τη χρήση. Ει­δι­κό­τε­ρα, στην πρώτη ομάδα η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της θε­ρα­πεί­ας ανήλ­θε σε πο­σο­στό 66%, στη δεύ­τε­ρη κατά 98,7%, στην τρίτη 97,6%, στην τέ­ταρ­τη 46% και στην πέμ­πτη 94,6%.

Συ­νε­πώς, η θε­ρα­πεία με συ­σκευ­ές Deta απο­δεί­χθη­κε εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λε­σμα­τι­κή στα παι­διά.


Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην τεχνολογία του βιοσυντονισμού και στις ατομικές ασύρματες φορητές συσκευές βιοσυντονισμού της εταιρίας Deta Elis ή για να κλείσετε ένα ραντεβού για να κάνετε μία ανάλυση βιοσυντονισμού πατήστε ΕΔΩ 


 

Ηλίας Γρατσίας
Ανεξάρτητος Συνεργάτης Deta Elis
elias gratsias blog photo new
Συνδεθείτε μαζί μου στα Social Media 
facebook button 2  twitter button  linkedin button  you tube  pinterest button   blog 2
Friend me at skype: elias.gratsias
E-mail me at: [email protected]